Thomas H. Bayly
,
Wm. Staunton, Jr.
Thomas H. Bayly
,
Wm. Staunton, Jr.