Lionel De Meyer
Alfred Scott Gatty
H. P. Leland
,
Franz Otto
Charles Osborne
Thomas Haynes Bayly
,
S. Godbe